A A A

Aviz

03 Martie 2016 | 14

Judecătoria Cahul anunţă concurs pentru ocuparea a 1 funcţii publice temporar vacante de grefier. Termenul de depunere a dosareleor ale candidaţilor este pînă la data 15 martie 2016 ora 17:00 în Judecătoria Cahul bir. 207.

Concursul pentru suplinirea funcţiei temporar vacante de grefier  include proba scrisă şi interviul.

Candidaţii care se vor înscrie la concurs vor îndeplini condiţiile prevăzute de Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire  la funcţia publică  şi statutul funcţionarului public şi Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009.

Pentru  înscriere la concurs candidatul  va prezenta:

 • Copia buletinului de identitate;
 • Copia diplomei  de studii superioare juridice;
 • Copia certificatului de căsătorie în cazul în care numele de pe actul de studii este diferit decît cel de pe actul de identitate;
 • Curriculum vitae;
 • Copia carnetului de muncă.
 • Formă medicală (086)
 • Cazier judiciar

Cerinţe de bază,  tematica, bibliografia.  

1.  Condiţii:

 • Studii superioare juridice absolvite cu diplomă de licenţă;
 • Cunoştinţe de operare a calculatorului: Word, Excel, Internet.
 • Cunoaşterea limbii de stat şi a limbii ruse. Cunoaşterea  altor limbi de circulaţie internaţională va constitui un avantaj;
 • Cunoaşterea legislaţiei Republicii Moldova:

2.  Prezentarea general a postului

 • Grefierul- subiect al  raportului procesual juridic ce contribuie la înfăptuirea justiţiei.

3.  Tematica şi bibliografia pentru proba scrisă de verificare a cunoştinţelor şi interviu.

 • Legea   cu privire la fucţia publică  şi statutul funcţionarului public nr. 158-XVI  din 04.07.2008;
 • Legea privind organizarea judecătorească nr. 514-XII din 06.07.1995;
 • Legea privind Codul de conduit a funcţionarului public nr. 25-XVI din 22.02.2008;
 • Constituţia Republicii Modova;
 • Legea privind accesul la informaţie 982-XIV din 11.05.2000.
 • Instrucţiunea cu privire la activitatea de evidenţă şi documentare procesuală în judecătorii şi curţile   de apel

Relaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 3-10-19