A A A

DISPOZIȚIA nr. 5 JUDECĂTORIA CAHUL

19 Aprilie 2021 | 148

 

DISPOZIȚIA nr. 5

JUDECĂTORIA CAHUL

16 aprilie 2021                                                                                                              mun. Cahul

 

„Cu privire la regimul special de muncă

în cadrul Judecătoriei Cahul”

 

În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război, art.2 din Hotărârea Parlamentului nr.49/2021 privind declararea stării de urgenţă, pct. 6-9 din Regulamentul Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001,

În legătură cu faptul diminuării riscului de răspândire a infecției COVID-19, asigurării sănătăţii şi securităţii în muncă a personalului, a justiţiabililor şi celorlalţi participanţi la actul de justiţie, pentru asigurarea funcționalității Judecătoriei Cahul, începând cu 19 aprilie 2021,

În temeiul articolelor 161 lit. q), 45, alin. (1) din Legea privind organizarea judecătorească nr. 514 din 06.07.1995-,

DISPUN :

 

 1. Pe perioada stării de urgență în Cadrul Judecătoriei Cahul începând cu data de 19 aprilie 2021, în vederea asigurării sănătăţii şi securităţii în muncă a personalului, a justiţiabililor şi celorlalţi participanţi la actul de justiţie în scopul prevenirii răspândirii iminente a infecțiilor respiratorii cauzate de virusul COVID-19, se vor examina doar următoarele categorii de cauze:
 2. În materie civilă (drept comun, contencios administrativ, insolvabilitate) vor fi examinate cauzele la acţiunile împotriva activităţii administrative realizate de către Comisia pentru Situaţii Excepţionale, cauzele ce vizează eliberarea ordonanţelor de protecţie, cauzele la acţiunile privind confiscarea averii nejustificate, încuviinţarea spitalizării forţate şi tratamentului forţat, ce vizează luarea în custodie publică a străinilor şi de prelungire a duratei acesteia, cauzele care, potrivit legii, se judecă prioritar și de urgenţă (art. 192 Cod de procedură civilă), cauzele care, potrivit legii, se examinează în procedură scrisă, inclusiv care se examinează în lipsa părţilor, recursurile, cererile de revizuire, cauzele cu valoare redusă, conflictele de competenţă, cererile de strămutare a cauzelor la o altă instanţă, cererile de validare a creanţelor, recuzările/abţinerile, cauzele aflate la etapa pronunţării a fazei dezbaterilor judiciare, cauzele accelerate în condiţiile legii, adopţiile, cererile privind înapoierea copilului în statul reşedinţei sale obişnuite şi cele privind exercitarea dreptului de vizitare a copilului, cauzele în care există pericolul încălcării termenului rezonabil de judecare, alte cauze care reprezintă prioritate. Determinarea cauzelor în care există pericolul încălcării termenului rezonabil, inclusiv a cauzelor care prezintă prioritate, se va decide particular de completul de judecată în a cărui procedură se află dosarul;
 3. Alte cauze civile şi de contencios administrativ se suspendă de drept.
 4. În procesele prevăzute la pct. 6, când este posibil, instanţele judecătoreşti dispun măsurile necesare pentru desfăşurarea şedinţei de judecată prin videoconferinţă şi procedează la comunicarea actelor de procedură prin fax, poştă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia.
 5. Termenele de exercitare a căilor de atac în cauzele care se suspendă de drept, prevăzute la pct. 7, aflate în curs la data instituirii prezentei stări de urgenţă, se întrerup, urmând a curge noi termene, de aceeaşi durată, de la data încetării stării de urgenţă. în cauzele care se suspendă de drept, în care au fost declarate căi de atac până la data emiterii prezentei dispoziţii, dosarele se înaintează instanţei competente după încetarea stării de urgenţă.
 6. Pentru cauzele nespecificate la pct. 6, inclusiv prin derogare de la pct. 7 din prezenta dispoziţie, cu consimţământul participanţilor la proces, dezbaterile judiciare în primă instanţă şi instanţa de apel se desfăşoară în procedură scrisă, cu excepţia cazurilor în care instanţa apreciază că este necesară prezenţa participanţilor la şedinţa de judecată.

Dacă părţile şi alţi participanţi la proces sunt reprezentaţi de avocaţi şi/sau angajaţi ai persoanelor juridice de drept public sau privat, alţi profesionişti, dezbaterile judiciare se desfăşoară în procedură scrisă, cu excepţia cazurilor în care instanţa apreciază că este necesară prezenţa participanţilor la şedinţa de judecată.

Prin derogare de la prevederile art. 218 din Codul administrativ, examinarea şi soluţionarea în fond a acţiunii în contencios administrativ are loc în procedură scrisă, cu excepţia cazurilor în care instanţa de judecată apreciază necesitatea convocării participanţilor şi/sau a reprezentanţilor în şedinţa publică.

 1. În materie penală şi contravenţională vor fi examinate cauzele în care urgenţa se justifică prin scopul instituirii stării de urgenţă la nivel naţional şi care vizează încălcarea dispoziţiilor Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova.

Concomitent, în perioada stării de urgenţă în materie penală se vor examina cauzele privind mandatele de arest, măsurile de investigaţii speciale, măsurile asigurătorii, cauzele care se examinează în lipsa părţilor, recuzările/abţinerile, conflictele de competenţă pozitive şi negative, strămutările, conexările, cauzele aflate în faza avansată de examinare (pledoarii plus ultimul cuvânt), cauzele penale în ordine de apel şi recurs în cadrul cărora sunt persoane deţinute (arestate), cauzele în care persistă riscul prescrierii faptei/atragerii la răspundere penală, cauzele în cadrul cărora a fost admisă cererea privind accelerarea procedurii de examinare, cauzele privind aplicarea prevederilor art. 313, 469, 4731, 4732, 4733 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova, în situaţia în care, la judecarea lor participă persoane în detenţie, cauzele în care există pericolul încălcării termenului rezonabil de judecare, alte cauze care reprezintă prioritate. Determinarea cauzelor în care există pericolul încălcării termenului rezonabil, inclusiv cauzele care reprezintă prioritate, se va decide particular de Completul de judecată în a cărui procedură se află dosarul.

 1. În perioada stării de urgenţă, prin derogare de la prevederile Codului de procedură penală, cauzele penale în ordine de recurs ordinar conform art. 447 din Codul de procedură penală, cauzele care nu sunt specificate în pct. 11, privind aplicarea dispoziţiilor art. 33-35, 313, 469-473, 473/1, 473/2, 473/3 din Codul de procedură penală, se vor examina în procedură scrisă, fără desfăşurarea şedinţei de judecată, cu asigurarea participanţilor la proces a garanţiilor procesuale ale dreptului la un proces, garantate de art. 6 CEDO. Solicitarea opiniei scrise a participanţilor la proces este obligatorie.
 2. În perioada stării de urgenţă, prin derogare de la normele Codului contravenţional, judecarea tuturor cauzelor în materie contravenţională se va realiza în procedură scrisă, cu aplicarea prevederilor Cărţii a II-a Capitolul VII/1 din Codul contravenţional. Asigurarea pentru participanţii la proces a garanţiilor procesuale ale dreptului la un proces, garantate de art. 6 CEDO, inclusiv solicitarea opiniei scrise a participanţilor la proces, este obligatorie.
 3. Prin derogare de la prevederile pct. 12 şi 13, în cazul în care, din materialele cauzei penale sau contravenţionale derivă imposibilitatea judecării ei în procedură scrisă, inclusiv din motive de complexitate sporită, judecarea cauzei se va desfăşura în şedinţă publică cu participarea fizică a participantului la proces, exclusiv în cazul în care completul de judecată în a cărui procedură se află dosarul va constata existenţa pericolului încălcării termenului rezonabil de judecare.
 4. Alte cauze, nespecificate în pct. 11-14, pot fi suspendate printr-o încheiere a instanţei de judecată. Reluarea examinării lor se va realiza din oficiu după încetarea situaţiei excepţionale şi/sau în situaţia în care Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova va dispune altfel.
 5. Şedinţele judiciare care impun desfăşurarea lor cu prezenţă fizică se vor organiza cu limitarea numărului de participanţi, reieşind din normativul 4m2 per persoană din suprafața utilă a încăperii, şi vor dura nu mai mult de 60 minute. În acest context, completurile vor stabili termenele de judecată pentru atâtea cauze, încât să asigure respectarea acestor normative.
 6. În condiţiile legii, inclusiv dacă parametrii tehnici ai instanţei şi numărul participanţilor la proces permit, organizarea şedinţei pentru dosarele ce se vor examina cu precădere conform prezentei dispoziţii se va realiza şi prin videoconferinţă.
 7. Pe perioada stării de urgenţă, cauzele contravenţionale în care urgenţa se justifică prin scopul instituirii stării de urgenţă la nivel naţional şi care vizează încălcarea dispoziţiilor Comisiei pentru Situaţii Excepţionale se vor examina în conformitate cu reglementările Dispoziţiei nr.l din 1 aprilie 2021 a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova.
 8. În termen de 10 zile de la încetarea stării de urgenţă, instanţa de judecată va lua măsuri pentru fixarea termenelor de judecată şi citarea părţilor.
 9. Prezenta Dispoziție se afișează pe panourile informative din sediile instanței și se publică pe pagina web a Judecătoriei Cahul.
 10. Executarea prezentei Dispoziții se pune în sarcina președintelui interimar al Judecătoriei Cahul.

 

 

 

Vicepreședintele

Judecătoriei Cahul                          /semnătura/                                           Mihail BUȘULEAC