A A A

Petiții

PETIȚII

DOREȘTI SĂ DEPUI O PETIȚIE?

 

PETIȚIA poate fi depusă:

  • a) electronic, fiind expediată prin poșta electronică la adresa jch@justice.md sau prin intermediul Soluției Informatice e-Dosar Judiciar, accesând adresa https://edosar.instante.justice.md în meniul Petiții;
  • b) prin intermediul oficiilor poștale;
  • c) la Judecătoria Cahul (mun. Cahul str. M. Frunze, 62, Tel: (299) 27977,
  • e-mail: jch@justice.md ) .

 

Ce reprezintă o petiție?

Prin petiție, în sensul Codului administrativ , se înțelege orice cerere, sesizare sau propunere adresată unei autorități publice de către o persoană fizică sau juridică. Petițiile se înregistrează și se examinează de către instanțele judecătorești în baza Codului administrativ.

Prin depunerea unei petiții la instanța judecătorească, puteți:

(1) solicita emiterea unui act administrativ individual sau efectuarea unei operațiuni administrative;

(2) informa instanța cu privire la o problemă de interes personal sau public;

(3) propune instanței realizarea unor acțiuni de interes public.

Atrageți atenția că petițiile adresate unei instanțe judecătorești pot viza doar activitatea organizatorică a acesteia, or acțiunile judecătorilor în înfăptuirea justiției, cât și conduita acestora țin de competența Inspecției judiciare (un organ specializat din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii).

 

IMPORTANT.

Prin compartimentul – PETIȚII – de pe pagina web a instanței, judecătoria nu eliberează copii autentificate de pe acte judecătorești sau alte acte procesuale.

Un domeniu aparte din activitatea judecătorească se referă la publicarea actelor judecătorești. Drept urmare, petițiile justițiabililor pot viza, de asemenea, înaintarea demersurilor pentru corectarea unor erori comise de către instanțele de judecată în procesul de publicare a hotărârilor și a actelor judecătorești pe Portalul Național al Instanțelor de Judecată .

 

CERINŢE FAŢĂ DE PETIŢIE:

Potrivit art. 75 alin. (1) din Codul administrativ , petiţia conţine următoarele elemente:

a) numele şi prenumele sau denumirea petiţionarului;

b) domiciliul sau sediul petiţionarului şi adresa de poştă electronică dacă se solicită răspuns pe această cale;

c) denumirea autorităţii publice;

d) obiectul petiţiei şi motivarea acesteia;

e) semnătura petiţionarului ori a reprezentantului său legal sau împuternicit, iar în cazul petiţiei transmise în formă electronică – semnătura electronică .

Dacă petiţia nu corespunde cerinţelor prevăzute la art.75 alin. (1) lit.c) – e) din Codul administrativ sau dacă, fiind depusă electronic, nu corespunde cerințelor stabilite de lege pentru un document electronic, solicitantului i se indică asupra neajunsurilor şi i se acordă un termen rezonabil pentru înlăturarea lor. În cazul în care petiţionarul nu înlătură neajunsurile în termenul acordat, petiţia nu se examinează.

Dacă petiția ține de competența altei autorități publice, originalul petiției se expediază autorității publice competente în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării petiției, fapt despre care petiționarul este informat.

Petiţiile anonime sau cele depuse fără indicarea adresei poştale sau electronice a petiţionarului nu se examinează.

Dacă după expedierea răspunsului se depune o nouă petiţie de acelaşi petiţionar, cu acelaşi obiect, aceasta nu se examinează şi se conexează la dosarul iniţial.

Petiţiile se examinează în termen de 30 de zile, iar din motive justificate legate de complexitatea obiectului procedurii administrative, termenul general poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.

În mod excepţional, când în procedura administrativă se înregistrează cazuri de complexitate deosebită care necesită timp pentru prelucrarea documentelor, autoritatea publică poate stabili un termen mai mare pentru finalizarea procedurii administrative, care nu va depăşi 90 de zile.

Petiționarul, care nu a primit un răspuns în termenul stabilit de lege, poate verifica statutul petiției, apelând la următorul număr de telefon (299) 2-79-77, Serviciul Sistematizare, Generalizare, Monitorizare și Relații cu Publicul.

Pentru mai multe informații privind modul de depunere și examinare a petițiilor, vă recomandăm să consultați:

a) Codul administrativ

b) Legea privind accesul la informație

c) Legea privind identificarea electronică și serviciile de încredere

DEPUNEȚI O PETIȚIE! prin Soluția Informatică e-Dosar Judiciar